در حال بارگزاری...

فرم ثبت نام آنلاین   

 

ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻠﻞ ( ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﻰ )

پیش ساخته

غرفه عادی  : به ازای هر متر مربع 2/000/000 ریال + 9% مالیات ارزش افزوده

( ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮاژ : 24 متر مربع - ﺷﺎﻣﻞ : ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﺰ، دو ﻋﺪد ﺻﻨﺪﻟﻰ،روﺷﻨﺎﯾﻰ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ، ﮐﺘﯿﺒﻪ )

 

ﻏﺮﻓﻪ ﺟﺰﯾﺮه اى : به ازای هر متر مربع 2/500/000 ریال + 9% مالیات ارزش افزوده

( حداقل متراژ : 25 متر مربع - ﺷﺎﻣﻞ: ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﺰ، دو ﻋﺪد ﺻﻨﺪﻟﻰ، روﺷﻨﺎﯾﻰ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ، ﮐﺘﯿﺒﻪ )

 
خود ساز

زمین خام : به ازای هر متر مربع 1/900/000 ریال + 9% مالیات ارزش افزوده

( حداقل متراژ : 25  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )

 

 ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ( ﺳﮓ، اﺳﺐ، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت، ﻃﺒﯿﻌﺖ  ﮔﺮدى )

پیش ساخته

 

غرفه عادی : به ازای هر متر مربع 2/200/000 ریال + 9% مالیات ارزش افزوده

( ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮاژ : 24 متر مربع - ﺷﺎﻣﻞ: ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﺰ، دو ﻋﺪد ﺻﻨﺪﻟﻰ، روﺷﻨﺎﯾﻰ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف،ﮐﺘﯿﺒﻪ ، موکت )

 

خود ساز

زﻣﯿﻦ ﺧﺎم ﺟﺰﯾﺮه اى :  به ازای هر متر مربع 2/600/000 ریال + 9% مالیات ارزش افزوده   

(ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)

 

زﻣﯿﻦ ﺧﺎم VIP : به ازای هر متر مربع 2/800/000 ریال + 9% مالیات ارزش افزوده   

(ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)

زمینRoyal VIP    : به ازای هر متر مربع 3/000/000 ریال + 9% مالیات ارزش افزوده   

(ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)

 

  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﮓ :    در صورت اینکه تمایل دارند سگ خود را داخل غرفه نگهداری نمایند ، باید حداقل متراژ 24 متر مربع را اجاره نمایند وهمچنین کلیه قوانین و مقرات نگهداری سگ داخل غرفه را رعایت نمایند ، در غیر این صورت حداقل متراژ 12 متر نیز قابل واگذاری است .

 

ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺐ :  در صورت تمایل به نگهداری اسب داخل غرفه ،  به ازای هرمتر مربع 700/000 ریال به هزینه فوق اضافه خواهد شد وباید کلیه قوانین و مقررات نگهداری اسب داخل غرفه را رعایت نمایند .

 

 

* شرکت های بخش داخلی و ارائه کننده محصولات ایرانی ، به صورت ریالی و شرکت های بخش خارجی و ارائه دهنده محصولات غیر ایرانی ، به صورت ارزی ثبت نام خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق قوانین و مقررات نمایشگاهی برخورد خواهد شد .

* ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻰ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺲ از وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

* در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك، ﺳﺘﺎد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ در ﻗﺒﺎل ﻧﻮاﻗﺺ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﻰ ﭘﺬﯾﺮد.